Home > 제품소개 > 특장용샤시 > EURO3 > 현대 대형샤시
 
※ ( )는 기본샤시 임.
  (현대 17톤 중축)    (현대 17톤 중축)    (현대 16톤 초장축)    (현대 15톤 중축)
   (현대 19.5톤 단축)    (현대 19톤 초장축)    (현대 11.5톤 장축)    (현대 9.5톤 장축)
 
   (현대 11.5톤 장축)    (현대 14.5톤 초장축)    (현대 9.5톤 초장축) (현대 8톤 특초장축)
   (현대 14.5톤 장축)    (현대 16톤 초장축)    (현대 트라고19톤초장축)  (현대 트라고19톤초장축)
   (현대 트라고19톤초장축                 440마력)